شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1399 

5. تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2676-3710
شاپا الکترونیکی
2645-4041

بانک ها و نمایه نامه ها