اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

خسرو ابراهیم

گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتتی، تهران، ایران

k-ebrahimsbu.ac.ir
02129905834

افشار جعفری

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

afshar.jafarigmail.com
02129905824

سجاد احمدی زاد

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

s_ahmadizadsbu.ac.ir
02129905821

مریم نورشاهی

فیزیولوژی ورزش گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

m-nourshahisbu.ac.ir

حمید رجبی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

hrajabi1346gmail.com

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

frahmani2001yahoo.com

محمدرضا کردی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mrkordiut.ac.ir