اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ه

هوانلو, فریبرز, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
هوانلو, فریبرز, داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
هوانلو, فریبرز, دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
هوانلو, فریبرز, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
هوانلو, فریبرز

و

وثوقی, ویان, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
وثوقی بانه, ویان, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
وکیلی, جواد, استادیار فیزیولوژي ورزش دانشگاه تبریز
وکیلی, جواد, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ (Iran, Islamic Republic of)

پ

پارسیان, حشمت الله, داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
پاکزاد, فرید, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ (Iran, Islamic Republic of)
پناه زاده, فاطمه, کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران-ایران
پیري, مقصود
پیری, مقصود, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
پیری, مقصود, استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پیری, مقصود, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ (Iran, Islamic Republic of)

چ

چاله چاله, میثم, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ (Iran, Islamic Republic of)
چنگیزی, مهدی, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
چوبینه, سیروس, استادیار، فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ک

کارگر, مهران, داﻧﺸﮕﺎه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)
کارگرفرد, مهدی, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
کاظم زاده, یاسر, گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، تهران، ايران
کاظمی, علی, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزمی ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
کاظمی, علی, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
کاظمی, فهیمه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

401 - 425 (448)    << < 12 13 14 15 16 17 18 > >>