palette
اسامی نویسندگان
ک
کارگر, مهران, داﻧﺸﮕﺎه شهید باهنر کرمان (ایران)
کارگرفرد, مهدی, دانشگاه اصفهان (ایران)
کاظم زاده, یاسر, گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، تهران، ايران
کاظمی, علی, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزمی ﺗﻬﺮان (ایران)
کاظمی, علی, دانشگاه خوارزمی (ایران)
کاظمی, فهیمه, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
کردي, محمدرضا, دانشگاه تهران (ایران)
کردی, محمد رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (ایران)
کردی, محمد رضا, دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کردی, محمدرضا, دانشگاه تهران (ایران)
کشوری, مریم, کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه بوعلی همدان
کلوندی, فردین
کهن پور, محمد علی, دانشجوي دکتري بیوشیمی و متابولیسم ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کوردی, محمد رضا, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (ایران)
کوشکی جهرمی, مریم, دانشگاه شیراز (ایران)
کوشکی جهرمی, مریم, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز (ایران)
کیهانی, دیانا, دانشجوی دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دانشگاه ارومیه

1 - 17 (17)