اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پارسیان, حشمت الله, داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان (Iran, Islamic Republic of)
پاکزاد, فرید, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ (Iran, Islamic Republic of)
پیري, مقصود
پیری, مقصود, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ (Iran, Islamic Republic of)
پیری, مقصود, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
پیری, مقصود, استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1 - 6 (6)