palette
اسامی نویسندگان
ر
رادفر, حسین, دانشگاه خوارزمی (ایران)
رجاییان, عسل, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
رجبی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ (ایران)
رجبی, حمید, دانشگاه خوارزمی (ایران)
رجبی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ (ایران)
رجبی, حمید, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزمی (ایران)
رجبی, حمید, استاد و عضو هیئت علمی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران-ایران
رجبی, حمید, دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران
رجبی, حمید
رحمانی, هیوا, دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
رحمانی, هیوا, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
رحمانی نیا, فرهاد, دانشگاه گیلان (ایران)
رحیمی, اسکندر, دانشگاه آزاد اسلامی (ایران)
رحیمی, مهرعلی
رخصتی, سینا, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
رستم خانی, حسین, دانشگاه گیلان (ایران)
رشید لمیر, امیر, داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ (ایران)
رضائیان, نجمه
رضایی, رسول, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی (ایران)
رضایی, مونا
رفیعی پور, علیرضا
رهنما, نادر, داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، (ایران)
رواسی, علی اصغر, استاد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رواسی, علی اصغر, دانشگاه تهران (ایران)
رواسی, علی اصغر, استاد، فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

1 - 25 (27)