اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جعفر زاده دهنوی, مریم, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
جعفري, افشار, داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾز (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, افشار, دانشیار فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تبریز
جلالی, اصغر, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻫﻤﺪان (Iran, Islamic Republic of)
جلالی دهکردي, خسرو, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
جوربنیان, ابوذر, داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزشی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 6 (6)