اثر یک دوره تمرین قدرتی با فواصل استراحت متفاوت روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان غیرفعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مدرس/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اسدآباد-همدان،ایران

چکیده

هدف پژوهش: تمرینات قدرتی نظامند، با فواصل استراحتی مناسب تأثیرات زیادی بر بهبود سازگاری­های عصبی-عضلانی و هورمونی دارد. تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر یک دوره تمرین قدرتی با فواصل استراحت متفاوت روی برخی ویژگی­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در مردان غیرفعال سالم انجام شد.روش پژوهش: 30 مرد جوان غیرورزشکار(سن30/2±97/18سال، قد89/4±28/187سانتی­متر، وزن 35/1±94/68 کیلوگرم)  به صورت تصادفی در سه گروه تمرین قدرتی با استراحتی کاهنده(3دقیقه به 30 ثانیه)، تمرین قدرتی با استراحتی افزاینده(30ثانیه به 3 دقیقه) و تمرین قدرتی با استراحتی ثابت(3دقیقه)(گروه کنترل) تقسیم شدند.گروه­های تمرینی(با یک دوره بندی ویژه از نظر بار، شدت و فاصله استراحتی بین ست­ها) به مدت 9 هفته و 3 جلسه در هفته إجرا شد. برنامة تمرینات قدرتی شامل؛ (5 الی 8 ست با 3 الی 15 تکرار و باری معادل60 الی %90 یک تکرار بیشینه) به صورت مشترک اعمال شد و تنها تفاوت بین گروه­ها فاصله استراحتی اعمال شده بین ست­ها بود. ضمناً دو جلسه تمرین مکمل پلایومتریک (با شدت60%HR) در طول هفته اجرا شد. نمونه­های خونی قبل و بعد از 48 ساعت پس از دوره تمرین در ساعت10صبح درحالت ناشتا گرفته شدند و با استفاده از روش رادیوایمونوسی در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. دادهای پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس بررسی شدند. یافته­ها: نتایج نشان داد قدرتبیشینه، استقامت عضلانی و غلظت هورمون تستوسترون در هر سه گروه به طور معنی­داری افزایش یافت؛و تفاوت بین گروه­ها نیز معنی­دار بود اما درصد تغییرات همة آزمون­ها در گروه اول و دوم نسبت به گروه سوم بیشتر بود. همچنین بعد از جلسة تمرینی، غلظت هورمون­های رشد درصد چربی بدن و برخی شاخص های توده چربی بدن به طور معنی­داری به ترتیب افزایش و کاهش یافت؛ البته تفاوت بین گروه­ها معنی­دار نبود. بحث و نتیجه­گیری: نتیجه اینکه احتمالاً تمرین مقاومتی با فواصل استراحت فزاینده و کاهنده در مقایسه با فواصل استراحت ثابت، از اهمیت بیشتری برای افزایش قدرت بیشینه، استقامت عضلانی و برخی فاکتورهای بیوشیمایی و هورمونی برخوردار است. 

عنوان مقاله [English]

The effect of strength training at different times of stress on some physiological and hormonal indicators in untrained men

نویسنده [English]

  • یزدان فروتن
مدرس دانشگاه آزاد واحد اسداباد
چکیده [English]

Background and Aim: systemic strength training, proper rest intervals impact of the increase neuromuscular and hormonal adaptations. In this study the effect of different rest intervals on the development of resistance training with strength, body composition and serum levels of anabolic hormones-young men practice was not done. Materials and Methods: In this study, 20 young male athletes were selected randomly strength training two groups (each group 10 persons). Program of strength training include: (5 to 8 sets of 3 to 15 repetitions and time of 60 to 90% of one repetition maximum (which both groups with rest intervals varying between sets that the case was in the group 1: rest intervals between sets in the first 3 weeks with 2 minutes rest started and then 6 weeks Training (especially in terms of a period of time, intensity and rest intervals between sets) for 9 weeks, 3 sessions per week were performed. The Two meetings supplementary training exercise (intensity 60% HR) during the week. Then the subjects before and after the 48 hours of training at 10am sampling, fasting blood was drawn and blood samples using Radioimmunoassay laboratory were analyzed. Results were extracted using t-test and a significance level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "strength training" "endurance muscale" "testosterone hormone" 'growth hormone"