تاثیر 8 هفته مصرف دمنوش آویشن و تمرین شنا بر برخی فاکتورهای عفونی در شناگران دختر 10-13 ساله شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلام شهر

چکیده

چکیده:زمینه و هدف: عفونت های ادراری بدون نشانه، به علت نقش مهمی که می­توانند در ایجاد نارسایی مزمن کلیه خصوصا در نوجوانان داشته باشند مورد توجه می­باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف  دمنوش آویشن و 8 هفته تمرین شنا بر برخی شاخص­های عفونی  ادرار در دختران نوجوان شناگر10 – 13 ساله می­باشد.روش­ها: به این منظور 16 شناگر نوجوان دختر بعد از همگن سازی بر اساس ویژگی های عفونی به 2 گروه آزمایش (آویشن و تمرین ؛ 8=n)، وکنترل (دارونما و تمرین؛ 8=n) در برنامه تمرینی  شنا با شدت 60 -70% ضربان قلب هدف برای 3 جلسه در هفته وبه مدت 8 هفته شرکت کردند. گروه آزمایش هر بار 2 گرم آویشن قبل و بعد تمرین دریافت نمودند. نمونه گیری از آب استخر و ادرار و سنجش ترکیب بدنی در پیش آزمون  و در پایان هفته هشتم  انجام شد. برای مقایسه میانگین­های بین گروهی و درون گروهی به ترتیب از t مستقل و t وابسته وجهت داده های  کیفی از یومان ویتنی در سطح معنی­داری(05/0>P ) استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مصرف هشت هفته دمنوش آویشن، متغیرهای گلبول سفید(001/0=P)، نمود ظاهری ادرار(001/=0P)، اپیتلیال سل(001/0=P) در پس آزمون به طور معنی­داری در گروه آزمایش نسبت به کنترل کاهش داده است. ولی اختلاف معناداری در گلبول قرمز(334/0=P)،  PH (118/=0P)، نیتریتp=1 و کشت ادرار (118/0=P)، بین گروه­ها مشاهده نشد.نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد که مکمل سازی با گیاه آویشن و تمرین شنا از طریق سازوکارهای متفاوت بر فاکتورهای عفونت ادراری تغییرات مثبتی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8week Thymus vulgaris consumption and swimming training on some infectious parameters in some (10-13)year old teenager swimmer girls at Tehran

چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: For many years, thyme has been introduced as an antibacterial plant that can prevent bacterial growth. Therefore, this research intended to study effects of using thyme herbal tea together with an eight-week swimming exercise on some indicators of urinary infection in 10-13 year old adolescent female swimmers in Tehran.
Materials and methods: Sixteen female swimmers were matched based on characteristics of infection and then divided into two groups of thyme+ swimming exercise (8 participants) and placebo + swimming exercise (8 participants). The girls took part in the swimming exercise program with the intensity level of 60-70% maximum heart rate in three weekly sessions for eight weeks. The experimental group received two grams of thyme before and two grams after each exercise session. Pool water and urine samples were taken and body composition assessment performed during the pretest and at the end of the eighth week. The independent t-test was used for statistical analysis and Yeoman Whitney test for qualitative data at the p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyme
  • infection indicators
  • swimming training