palette
اثر هشت هفته تمرين استقامتي بر كلاژن 18 پلاسمايي و عضله قلبي موشهاي صحرايي نر ويستار
حجت الله نيك بخت, احمد عبدی, خسرو ابراهیم

چکیده
چكيده
هدف: هدف از اين پژوهش بررسي اثر يك دوره تمرين استقامتي بر كلاژن 18 پلاسمايي و عضله قلبي موشهاي نر ويستار بود.
و تمرين (C) 135 گرم) به طور تصادفي به دو گروه كنترل - 6 هفتهاي و 125 - روش شناسي: 16 سر موش صحرايي نر ويستار ( 4
تقسيم شدند. برنامه تمريني شامل 8 هفته، 5 روز در هفته، به مدت 20 تا 60 دقيقه و سرعت 28 تا 34 متر در دقيقه بود. (T)
72 ساعت پس از آخرين جلسه تمريني نمونهگيري خون و بافت برداري انجام شد. مقدار كلاژن 18 به روش الايزا اندازهگيري شد.
تجزيه و تحليل شد. نتايج: مقدار كلاژن 18 پلاسمايي α<0/ مستقل در سطح معنيداري 05 t دادهها با استفاده از
پس از هشت هفته فعاليت (T=40/476±11/933 ،C=20/080±3/ و عضله قلبي ( 169 (T=0/839±0/079 ،C=0/721±0/142)
بحث و نتيجهگيري: افزايش كلاژن .( P=0/ ورزشي افزايش داشت، ولي اين افزايش فقط در سطح عضله قلبي معنيدار بود ( 046
18 احتمالاً نشان دهنده تأثير فعاليتهاي ورزشي بر مهار رگزايي بوده و گواه ديگري بر اثرات ضد سرطاني فعاليتهاي ورزشي
ميباشد.
واژگان کلیدی
تمرين استقامتي، كلاژن 18 پلاسمايي و بافت قلب، موشهاي نر ويستار

منابع و مآخذ مقاله

منابع

- O'Reilly MS, Holmgren L, Shing Y, Chen C,

Rosenthal RA, Moses M, et al. (1994).

Angiostatin: a novel angiogenesis inhibitor that

mediates the suppression of metastases by a

Lewis lung carcinoma. cell. 79(2):315-28.

- Hanahan D.( 1996). Patterns and emerging

mechanisms of the angiogenic switch during

tumorigenesis. cell.86:353-64.

- Folkman J, Merler E, Abernathy C, Williams

G.( 1971). Isolation of a tumor factor

responsible for angiogenesis. The Journal of

experimental medicine.133(2):275-88.

- Richardson R, Wagner H, Mudaliar S, Saucedo

E, Henry R, Wagner P.( 2000). Exercise

adaptation attenuates VEGF gene expression in

human skeletal muscle. American Journal of

اثر هشت هفته تمرين استقامتي بر كلاژن 18 پلاسمايي و عضله قلبي موشهاي صحرايي نر ويستار 700

Physiology-Heart and Circulatory Physiology

.279(2):H772-H8.

- Asano M, Kaneoka K, Nomura T, Asano K,

Sone H, Tsurumaru K, et al.( 1998). Increase in

serum vascular endothelial growth factor levels

during altitude training. Acta physiologica

scandinavica.162(4):455-60.

- Gunga HC, Kirsch K, Röcker L, Behn C,

Koralewski E, Davila EH, et al.( 1999).

Vascular endothelial growth factor in exercising

humans under different environmental

conditions. European journal of applied

physiology and occupational

physiology.79(6):484-90.

- Gustafsson T, Knutsson A, Puntschart A,

Kaijser L, Nordqvist SAC, Sundberg C ,et al.

Increased expression of vascular endothelial

growth factor in human skeletal muscle in

response to short-term one-legged exercise

training. Pflügers Archiv European Journal of

Physiology.444(6):752-9.

- Saarela J, Rehn M, Oikarinen A, Autio-

Harmainen H, Pihlajaniemi T.( 2002). The short

and long forms of type XVIII collagen show

clear tissue specificities in their expression and

location in basement membrane zones in

humans. The American journal of pathology.

;153(2):611-26.

- Sasaki T, Fukai N, Mann K, Göhring W, Olsen

BR, Timpl R.( 1998). Structure, function and

tissue forms of the C-terminal globular domain

of collagen XVIII containing the angiogenesis

inhibitor endostatin. The EMBO

journal.17(15):4249-56.

- O'Reilly MS, Boehm T, Shing Y, Fukai N,

Vasios G, Lane WS, et al.( 1997). Endostatin:

an endogenous inhibitor of angiogenesis and

tumor growth. cell.88(2):277-85.

- Marneros AG, Olsen BR.( 2005). Physiological

role of collagen XVIII and endostatin. The

FASEB Journal.19(7):716-28.

- Ferreras M, Felbor U, Lenhard T, Olsen BR,

Delaissé JM.( 2000). Generation and

degradation of human endostatin proteins by

various proteinases. FEBS letters.486(3):247-

- Kovanen V, Suominen H.( 1989). Age-and

training-related changes in the collagen

metabolism of rat skeletal muscle. European

journal of applied physiology and occupational

physiology.58(7):765-71.

- Thomas DP, McCormick RJ, Zimmerman SD,

Vadlamudi RK, Gosselin L.( 1992). Aging-and

training-induced alterations in collagen

characteristics of rat left ventricle and papillary

muscle. American Journal of Physiology-Heart

and Circulatory Physiology.263(3):H778-H83.

- Marneros AG.( 2009). Tumor angiogenesis in

melanoma. Hematology/oncology clinics of

North America.23(3):431.

- Kivela R, Silvennoinen M, Lehti M, Jalava S,

Vihko V, Kainulainen H.( 2008). Exerciseinduced

expression of angiogenic growth

factors in skeletal muscle and in capillaries of

healthy and diabetic mice. Cardiovasc Diabetol.

(13):10.1186.

- Deininger MH, Fimmen B, Kremsner PG ,

Meyermann R, Schluesener HJ.( 2002).

Accumulation of endostatin/collagenXVIII in

brains of patients who died with cerebral

malaria. Journal of

neuroimmunology.131(1):216-21.

- Mueller C, Schluesener H, Fauser U, Conrad S,

Schwab J.( 2007). Lesional expression of the

endogenous angiogenesis inhibitor

endostatin/collagen XVIII following traumatic

brain injury (TBI). Experimental neurology.

(2):228-37.

- Castro-Giner F, Bustamante M, González JR,

Kogevinas M, Jarvis D, Heinrich J, et al.(

. A pooling-based genome-wide analysis

identifies new potential candidate genes for

atopy in the European Community Respiratory

Health Survey (ECRHS). BMC medical

genetics.10(1):128.

- Santos S, Oliveira G, Tavares A, Massensini A,

Carvalhaes L, Reljasvaara R, et al.( 2005).

Collagen XVIII and fibronectin involvement in

bullous scleroderma. Dermatology online

journal.11(1):17.

- Musso O, Theret N, Heljasvaara R, Rehn M,

Turlin B, Campion JP, et al.( 2003). Tumor

hepatocytes and basement membrane–

Producing cells specifically express two

different forms of the endostatin precursor,

collagen XVIII, in human liver cancers.

Hepatology.33(4):868-76.

- Hu TH, Huang CC, Wu CL, Lin PR, Liu SY,

Lin JW, et al.( 2004). Increased

endostatin/collagen XVIII expression correlates

with elevated VEGF level and poor prognosis in

hepatocellular carcinoma. Modern pathology.

(5):663-72.

- Passos-Bueno MR, Suzuki OT, Armelin-Correa

LM, Sertié AL, Errera IV F, Bagatini K, et al.(

. Mutations in Collagen 18A1 (COL18A1)

and their relevance to the human phenotype.

Anais da Academia Brasileira de Ciências.

(1):123-31.

- Fathi R, Ghanbari-Niaki A, Rahbarizadeh F,

Hedayati M, Ghahramanloo E, Farshidi Z.(

حجت الله نيكبخت و همكاران

. The effect of exercise on plasma acylated

ghrelin concentrations and gastrocnemius

muscle MRNA expression in male rats. Iranian

Journal of Endocrinology and Metabolism.

(5):519-26.

- van Royen N, Piek JJ, Schaper W, Bode C,

Buschmann I.( 2001). Arteriogenesis:

mechanisms and modulation of collateral artery

development. Journal of Nuclear

Cardiology.8(6):687-93.

- Risau W.( 1997). Mechanisms of angiogenesis.

Nature.386(6626):671-4.

- Muragaki Y, Abe N, Ninomiya Y, Olsen BR,

Ooshima A.( 1994). The human alpha 1 (XV)

collagen chain contains a large amino-terminal

non-triple helical domain with a tandem repeat

structure and homology to alpha 1 (XVIII)

collagen. Journal of Biological

Chemistry.269(6):4042-6.

- Rehn M, Pihlajaniemi T.( 1994). Alpha 1

(XVIII), a collagen chain with frequent

interruptions in the collagenous sequence, a

distinct tissue distribution, and homology with

type XV collagen. Proceedings of the National

Academy of Sciences. 91(10):4234-8.

- Väänänen A, Ylipalosaari M, Parikka M,

Kainulainen T, Rehn M, Heljasvaara R, et al.(

. Collagen XVIII modulation is altered

during progression of oral dysplasia and

carcinoma. Journal of oral pathology &

medicine. 36(1):35-42.

- Quelard D, Lavergne E, Hendaoui I, Elamaa H,

Tiirola U, Heljasvaara R, et al.( 2008). A

Cryptic Frizzled Module in Cell Surface

Collagen 18 Inhibits Wnt/β −Catenin Signaling.

PLoS One.3(4):e1878.

- Sakimoto T, Kim T-i, Ellenberg D, Fukai N,

Jain S, Azar DT, et al.( 2008). Collagen XVIII

and corneal reinnervation following

keratectomy. FEBS letters. 582(25):3674-80.

- Muragaki Y, Timmons S, Griffith CM, Oh SP,

Fadel B, Quertermous T, et al.( 1995). Mouse

Col18a1 is expressed in a tissue-specific manner

as three alternative variants and is localized in

basement membrane zones. Proceedings of the

National Academy of Sciences.92(19):8763-7.

- Ylikärppä R ,Eklund L, Sormunen R, Kontiola

AI, Utriainen A, Määttä M, et al.( 2003). Lack

of type XVIII collagen results in anterior ocular

defects. The FASEB Journal. 17(15):2257-9.

- Määttä M, Heljasvaara R, Pihlajaniemi T,

Uusitalo M.( 2007). Collagen XVIII/endostatin

shows a ubiquitous distribution in human ocular

tissues and endostatin-containing fragments

accumulate in ocular fluid samples. Graefe's

Archive for Clinical and Experimental

Ophthalmology. 245(1):74-81.

- Musso O, Rehn M, Saarela J, Théret N, Liétard

J, Hintikka E, et al.( 1998). Collagen XVIII is

localized in sinusoids and basement membrane

zones and expressed by hepatocytes and

activated stellate cells in fibrotic human liver.

Hepatology.28(1):98-107.

- Beck L, D'Amore PA.( 1997). Vascular

development: cellular and molecular regulation.

The FASEB journal.11(5):365-73.

- Celletti FL, Hilfiker PR, Ghafouri P, Dake

MD.( 2001). Effect of human recombinant

vascular endothelial growth factor165 on

progression of atherosclerotic plaque. Journal of

the American College of Cardiology.

(8):2126-30.

- Hamano Y, Okude T, Shirai R, Sato I, Kimura

R, Ogawa M, et al.( 2010). Lack of collagen

XVIII/endostatin exacerbates immune-mediated

glomerulonephritis. Journal of the American

Society of Nephrology. 21(9):1445-5.5

- Lin Y, Zhang S, Rehn M, Itaranta P, Tuukkanen

J, Heljasvaara R, et al.(2000) Induced

repatterning of type XVIII collagen expression

in ureter


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.