palette
اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهاي نخبه
علی محمدي منش, محمد فرامرزي, غلامرضا شریفی, خسرو جلالی دهکردي

چکیده
هدف تحقیق: ورزش هاي برخوردي با امکان رخداد ضربه به سر و آسیب هاي مغزي همراه می باشند که در بوکس میزان بروز ضربه مغزي و صدمات به سر بیش از هر ورزش دیگر گزارش شده است با این حال، بررسی این موضوع با استفاده از شاخص هاي معتبر خونی تاکنون کمتر انجام شده است. هدف این پژوهش تعیین اثر یک جلسه مسابقه بوکس بر تغییرات ،S-100 B پروتئین واکنش گر CRP )c و لکوسیت ها در بوکسورهاي زبده بود. روش تحقیق: آزمودنی هاي این پژوهش بوکسورهاي زبده تیم ملی ایران بودند. 10 نفر بوکسور تیم ملی به عنوان گروه تجربی و 10 نفر افراد غیر ورزشکار سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. جهت تعیین شاخص هاي بیوشیمیایی شامل پروتئین CRP ،S100-B و لکوسیتها نمونه خونی قبل، بلافاصله و 24 ساعت پس از مسابقه رسمی بوکس نمونه خونی گرفته شد. براي توصیف آماري داد هها از میانگین و انحراف معیار و براي تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس با انداز هگیري مکرر و براي مقایسه بین گروهی از آزمون مانکوا استفاده شد . در صورت مشاهده نتایج معنادار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معناداري05/0>P بود.نتایج: نتایج نشان داد مسابقه بوکس باعث افزایش معنادار CRP ،100-B و لکوسیت ها شد (000/0-P)نتیجه گیري: در مجموع یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که یک وهله رقابت بوکس و ضربات مکانیکی وارده بر ورزشکار باعث افزایش عوامل التهابی CRP،S100-B و لکوسیت ها بلافاصله پس از مسابقه بوکس شده و به نظر می رسد اندازه گیري این شاخصها بتواند ابزار سودمندي در تشخیص التهاب و پایش آسیب هاي ناشی از ضربات مکرر به سر در بوکسورها باشد.
واژگان کلیدی
بوکس،،S100-B،پروتئین واکنشگرC،لکوسیت ها

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.