اثر 12 هفته پیاده روي برشاخص هاي التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه

شیما غلامعلی شاهی, اسکندر رحیمی, رضا نوري, مهرزاد مقدسی, عبدالرسول طالعی, صدیقه طهماسبی

چکیده


هدف تحقیق: بررسی اثر 12 هفته پیاده روي بر شاخص هاي التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه بود. روش تحقیق: 19 زن یائسه ي مبتلا به سرطان سینه بادامنه سنی 50 تا 65 سال(7/2±05/55)که جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی را انجام داده وتحت هورمون درمانی با لتروزول قرارداشتند به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ 11 نفر گروه آزمایش و 8 نفر گروه کنترل. گروه آزمایش برنامه تمرینی شامل،25 تا 45 دقیقه پیاده روي با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب هدف، 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته اجر ا نمودند . از گروه کنترل درخواست گردید طی این مدت در فعالیت ورزشی شرکت نکنند. پیش و پس از 12 هفته TNF-α ,IL-6 ،CRP شاخص هاي آنتروپومتریک(وزن بدنWC و WHR ،BMI)درصد چربی بدن وVO2peak آزمودنی ها اندازه گیري شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانسANCOVA ) مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شد. سطح معن یداري در این پژوهش(05/0≥P) بود.نتایج تحقیق: نتایج این پژوهش نشان دادVO2peak وزن بدن و BMI بین گروه کنترل و آزمایش بعد از 12 هفته به طور معنی دار تفاوت داشت(05/0≥P)با اين حال،سطوح IL-6 در گروه آزمايش7/11 درصد و در گروه کنترل 1درصد کاهش یافت. وزن بدن و BMI در گروه آزمايش به ترتيب 3/3 و 2/3 درصد کاهش و در گروه کنترل به ترتیب 2/0 و 1 درصد افزايشVO2peak در گروه آزمايش افزايش و در گروه کنترل کاهش یافت. بحث و نتیجه گیري: از این پژوهش می توان چنین نتیجه گیري کرد که پیاده روي بر شاخص هاي التهابی زنان یائسه ي مبتلا به سرطان سینه اثر ندارد، اما باعث بهبود VO2peak وزن بدن و BMI می شود

واژگان کلیدی


سرطان سینه، شاخص هاي التهابی، پیاده روي

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.