palette
اثر 12 هفته پیاده روي برشاخص هاي التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه
شیما غلامعلی شاهی, اسکندر رحیمی, رضا نوري, مهرزاد مقدسی, عبدالرسول طالعی, صدیقه طهماسبی

چکیده
هدف تحقیق: بررسی اثر 12 هفته پیاده روي بر شاخص هاي التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه بود. روش تحقیق: 19 زن یائسه ي مبتلا به سرطان سینه بادامنه سنی 50 تا 65 سال(7/2±05/55)که جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی را انجام داده وتحت هورمون درمانی با لتروزول قرارداشتند به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ 11 نفر گروه آزمایش و 8 نفر گروه کنترل. گروه آزمایش برنامه تمرینی شامل،25 تا 45 دقیقه پیاده روي با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب هدف، 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته اجر ا نمودند . از گروه کنترل درخواست گردید طی این مدت در فعالیت ورزشی شرکت نکنند. پیش و پس از 12 هفته TNF-α ,IL-6 ،CRP شاخص هاي آنتروپومتریک(وزن بدنWC و WHR ،BMI)درصد چربی بدن وVO2peak آزمودنی ها اندازه گیري شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانسANCOVA ) مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شد. سطح معن یداري در این پژوهش(05/0≥P) بود.نتایج تحقیق: نتایج این پژوهش نشان دادVO2peak وزن بدن و BMI بین گروه کنترل و آزمایش بعد از 12 هفته به طور معنی دار تفاوت داشت(05/0≥P)با اين حال،سطوح IL-6 در گروه آزمايش7/11 درصد و در گروه کنترل 1درصد کاهش یافت. وزن بدن و BMI در گروه آزمايش به ترتيب 3/3 و 2/3 درصد کاهش و در گروه کنترل به ترتیب 2/0 و 1 درصد افزايشVO2peak در گروه آزمايش افزايش و در گروه کنترل کاهش یافت. بحث و نتیجه گیري: از این پژوهش می توان چنین نتیجه گیري کرد که پیاده روي بر شاخص هاي التهابی زنان یائسه ي مبتلا به سرطان سینه اثر ندارد، اما باعث بهبود VO2peak وزن بدن و BMI می شود
واژگان کلیدی
سرطان سینه، شاخص هاي التهابی، پیاده روي

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.