palette
اثر شدت ها ي مختلف فعالیت بدنی بر سلول هاي بنیادي خونساز+34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزاي قلبی- عروقی در زنان
فاطمه شریفی, نیکو خسروي, علی اصغر رواسی

چکیده
هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر تعیین اثر شدت فعالیت بدنی بر سلول هاي بنیادي خونساز + 34CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزاي قلبی - عروقی در زنان جوان سالم بود. روش تحقیق: 14 دانشجوي دختر از بین داوطلبان شرکت در پژوهش (گروه1:ميانگين سن 2±22 سال . شاخص توده بدن 9/1±8/20 کيلوگرم بر متر مربع. تعداد 7 نفر. گروه 2: ميانگين سن 2±21 سال. شاخص توده بدن 7/1±4/20 کيلوگرم بر متر مربع. تعداد 7نفر)از طریق پرسشنامه به طور تصادفی انتخاب شدند و هر گروه به مدت 30 دقیقه در شدت فعالیت مربوط به خود ( 60 و 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) روي نوارگردان دویدند. نمونه هاي خونی براي اندازه گیري سلول هاي بنیادي خونساز+ 34CD و ایزوتوپ کنترل آن (Isotype control)نسبت LDL/HDL و Ch/HDL و تری گليسريد قبل و 10دقيقه پس از انجام آزمون از همه آزمودنی ها گرفته شد. براي مقایس ههاي درون گروهی از آزمونt وابسته (زوجی)، براي مقایسه متغیر ها در بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و براي تعیین ارتباط بین متغی ر ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داري05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج: یافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد که هر دو شدت فعالیت بدنی باعث افزایش معنی دار تعداد سلول هاي + 34CD و نسبت Ch/HDL و LDL/HDL و تري گلیسرید دیده نشد 05/0>P نتیجه گیري: بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت بدنی با شدت 60 و 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی می تواند موجب افزایش بازسازي عروق شود که احتمالا ناشی از بسیج+ 34CD است.
واژگان کلیدی
سلول هاي بنیادي خونساز +34CD،شدت ورزش، نسبت LDL/HDL،نسبت Ch/HDL ،تري گلیسرید

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.