palette
اثرات تمرین هوازي بر مولکول چ س بان سلولی1-sICA)و نیمرخ لیپیدي در زنان سالمند داراي اضافه وزن
اکبر اعظمیان جزي, محمد فرامرزي, فهیمه صفاري فارسانی

چکیده
هدف تحقیق: خطر ابتلا به بیماري هاي قلبی - عروقی را به طور معمول با اندازه گیري نیمرخ لیپیدي برآورد می کنند. اما در بعضی افراد داراي نیمرخ لیپیدي طبیعی نیز بیماري هاي قلبی – عروقی دیده می شود. از این رو، محققان در پی یافتن شاخ ص هاي حساس تري از قبیل مولکول چسبان سلولی هستند. بنابراین، هدف از اجراي این پژوهش بررسی اثرات 8 هفته تمرین هوازي بر1-sICAM ونیمرخ لیپیدي در زنان سالمند ایرانی داراي اضافه وزن تعیین شد. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 40 نفر زن سالمند داراي اضافه وزن که هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوي کنترل7/64±25/70 سال و تجربی 7/39±73/65 سال) تقسیم شدند. از همه آزمودنی ها در قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازي در حالت ناشتاخون گیري به عمل آمد. تمرین ها با شدت 60 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته و هفته اي 3 جلسه انجام شد . آزمون کلموگروف اسمیرونوف نشان داد که توزیع داد ها نرمال است، بنابراین، براي مقایسه اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه ازآزمون t هم بسته و براي مقایسه ي تغییرات بین گروهی از آزمونt مستقل در سطح معنی داري 05/0>P استفاده شد. نتايج : پس از 8 هفته تمرین هوازي، سطوح،LDL-C ،TC ،TG BMI و sICAM-1 در گروه تجربی به طور معنی داري کاهش و HDL-C آنها افزايش غیر معنی داري داشت 05/0>P اما در سطوح TC و HDL-C تغییر معنی داري مشاهده نشد05/0>P نتیجه گیري: تمرین هوازي با کاهش سطوح شاخص التهابی ،1-sICAM ممکن است نقش به سزایی در پیش گیري و کنترل بیماري هاي قلبی – عروقی سالمندان داشته باشد. همچنین، با توجه به این حقیقت که1- sICAM شاخصی حساس تر از نیمرخ لیپیدي است ، اندازه گیري آن براي ارزیابی دقیق تر احتمال بروز بیماري هاي قلبی– عروقی منطقی به نظر می رسد.
واژگان کلیدی
شاخص التهابی، بیماري هاي قلبی– عروقی، سالمندي، یائسگی

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.