palette
اثر برنامه پياده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر
سیده نسیم حبیب زاده, فرهاد رحمانی نیا, حسن دانشمندی

چکیده
هدف از اين پژوهش بررسی اثر برنامه پياده روی بر چگالی استخوان دختران لاغر در پيشگيری از کاهش چگالی استخوانی و پوکی استخوان بود. 20 نفر از دخترا لاغر غيروز شکار 19-25 سال به طور داوطلبانه در اين پيوهش شرکت کردند و سپس به طور تصادفی به دو گروه 10 نفره شاهد و تجربی تقسيم شدند. در ابتدای چگالی استخوانی(BMD) آزمودنی ها در دو ناحيه ران و ستون فقرات به روش جذب دوگانه اشعه ايکس(DEXA) و همچنین پارامترهای خونی در آزمايشگاه اندازه گيری شدند. سپس گروه تجربی برنامه پياده روی را که شامل 30 دقيقه پياده روی مداوم با شدت 50/75 درصد حداکثر ضربان قلب 3جلسه در هفته و به مدت 2 ماه بود. انجام دادند. ذتمام اندازه گيری ها بعد از 2 ماه تکرار شدند.برای تجزیه و تحليل داده ها از t- استودنت در گروه های ناهمبسته در پيش آزمون و پس آزمون در سطح(05/0 >p)استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه پياده روی بر چگالی استخوانی ران و ستون فقرات (L4-L2) و غلظت کلسيم و فسفر سرم دختران لاغر گروه تجربی اثر معنی دار نداشت،اما سطح استروژن سرم در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود(004/0=P)همچنین کل وزن بدنی دختران لاغر نیز نسبت به مقدار پایه تغییر نکرد،اما توده عضلانی در گروه تجربی افزايش و توده چربی و درصد توده چربی به طور معنی داری کاهش یافتند(0005/0-P) . اين پژوهش نتیجه گرفت که برنامه پیاده روی در کوتاه مدت بر چگالی استخوان دختران لاغر اثر نداشت و این بدان معنی است که آن ها همچنان در معرفی خطر ابتلا به پوکی اسخوان قرار دارند.در نتيجه به نظر می رسد به تحقيقات بیشتری برای پيشگيری از اين بیماری در دختران لاغر نیاز است.
واژگان کلیدی
دختران لاغر،چگالی استخوانی،پوکی اسخوان،کاهش چگالی اسخوانی،برنامه پیاده روی

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.