palette
اثر سه دوره زمانی(10.5 و15 ثانيه) انقباض ايستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترينگ مردان غیر ورزشکار
خسرو ابراهيم, مریم نورشاهی, عبدالحسین طاهری, محمود نيک سرشت

چکیده
هدف تحقيق حاضر مقايسه اثر سه دوره زمانی 10،5و15 ثانیه انقباض ايستا در روش کششی انقباض آرام- برگشت- حفظ- استراحت (SRHR)بر کشش عضلات همسترينگ مردان غیر ورزشکار بود. روش تحقيق: به همين منظور تعداد 30مرد غیر ورزشکار با ميانگين(سن :2/1 ± 20 سال قد:1/5 ±171 سانتیمتر و توده بدن: 6/3 ± 68 کيلو گرم) بصورت تصادفی در يکی از گروه های تجربی سه گانه به ترتيب با 10،5و15 ثانیه MVIC قرار گرفتند. اندازه گيری های دامنه کشش عضلات همسترينگ در پيش و پس آزمون، با استفاده از آزمون SLR و بوسيله گونیامتر اجرا گرديد. برنامه های تمرین شامل اجرای يک نوبت با سه تکرار تمرين کششی(PNF- SRHR)در هر نوبت بود که حجم آن در پايان برنامه تمرين به سه نوبت با سه تکرار افزايش یافت. آزمودنی ها سه جلسه در هفته و به مدت 6 هفته تمرين کردند. پس از دوره تمرین ، مجددا از آزمودنی ها آزمون SLR بعمل آمد. در اين تحقيق برای تجزیه و تحليل داده ها از روش های آماری کلموگروف اسميرنف t وابسته و تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA)استفاده شد. نتايج نشان داد اگر چه دامنه کشش عضلات همسترينگ در هر سه گروه به صورت معنی دار در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش یافته است. اما بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. یعنی با طولانی تر شدن زمان MVIC افزايش بیشتری در انعطاف پذيری مشاهده نشد.
واژگان کلیدی
MVIC،PNF،آزمونSLR

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.