تماس با مجله

آدرس پستی

تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش- دفتر نشریه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی  کد پستی: 1983969411

تماس اصلی

دفتر نشریه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
کارشناس نشریه
دانشگاه شهید بهشتی
تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش- دفتر نشریه کد پستی: 1983969411

تلفن ثابت: 29902261
فاکس: 22431953
ایمیل: scj@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir